Veel gestelde vragen

1. Inschrijven

1.1 Hoe schrijf ik me in?

Heb je besloten dat je wilt werken via Uitzendbureau Action, dan kun je gewoon bij ons binnen lopen, maandag tm donderdag, 10.00u tot 16.00u. Je geeft aan wat voor werk je wilt doen, voor welke periode en op welke tijden je wilt werken. Op grond van je wensen, je opleiding en werkervaring gaan wij dan op zoek naar een passende baan. Ook is het mogelijk om je online in te schrijven, we nemen contact met je op, zodra we een passende vacature voor je hebben. De inschrijving blijft zowel voor jou als voor Uitzendbureau Action vrijblijvend.

1.2 Wat moet ik meenemen voor een inschrijving bij Uitzendbureau Action?

Als je je wilt inschrijven, neem dan in ieder geval het volgende mee;

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Burger Service Nummer (sofi-nummer)
  • Bank– of gironummer
  • C.V.
  • Eventuele diploma’s en getuigschriften
  • Eventuele referenties

2. Salaris

2.1 Wat ga ik verdienen?

Je salaris wordt bepaald aan de hand van het soort werk dat je doet, de kennis, ervaring en vaardigheden die je ervoor nodig hebt en de mate van zelfstandigheid waarin je werkt of conform de CAO van het bedrijf, waar je werkt.

2.2 Hoe hoog is het minimumloon?

Met ingang van 1 juli 2012 is het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder € 8,40 per uur.

Voor een volledige werkweek (op basis van 40 uur) is dit € 67,21 per dag, € 336,05 per week of € 1.456,20 per maand. Meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon.

2.3 Krijg ik reiskostenvergoeding?

Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. De werkgever is dan ook niet verplicht om je reiskosten te vergoeden. Voor degene die niet in het bezit zijn van eigen vervoer, beschikt Uitzendbureau Action over een eigen wagenpark. Indien je wel over eigen vervoer beschikt, dan kent Uitzendbureau Action hier een regeling/ vergoeding voor. Meer informatie wordt aan je verstrekt zodra je voor Uitzendbureau Action aan de slag gaat.

2.4 Wanneer krijg ik mijn salaris uitbetaald?

Uitzendbureau Action betaalt het loon op donderdag ná de week waarin je hebt gewerkt per bank of giro uit. Het salaris zal dan uiterlijk de maandag daarna op jouw rekening worden bijgeschreven, uitzonderingen voorbehouden.

 2.5 Wanneer krijg ik mijn loonstrookje?

De loonstroken staan wekelijks op de “mijn Action” pagina van onze website. Voor dit strikt persoonlijke deel van de Uitzendbureau Action website krijg je automatisch een inlogcode gemaild als je voor ons gaat werken. De loonstroken worden elke week op het persoonlijke gedeelte van de Uitzendbureau Action website geplaatst.

Ook  liggen de loonstroken, elke vrijdag, aan de Badhuisstraat 148/150 te Vlissingen, klaar, ter uitreiking!

2.6 Wanneer krijg ik mijn jaaropgave?

Eind januari, begin februari wordt jouw jaaropgave, op aanvraag, toegezonden. Mocht je in de loop van het jaar verhuizen, geef dit dan door in verband met de juiste adressering van de jaaropgave, ook als je niet meer voor Uitzendbureau Action werkzaam bent.

 2.7 Hoe vul ik mijn werkbriefje in?

In de linkerkolom vul je allereerst de data in waarop je hebt gewerkt. Vervolgens vul je in van hoe laat tot hoe laat je hebt gewerkt en waar je hebt gewerkt. In de kolom uren vul je alleen het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in, lunchpauze wordt niet meegerekend en komt voor eigen rekening. Uren kunnen worden afgerond op 15 minuten. Tevens vul je in of je met eigen vervoer (1) of met een auto van Uitzendbureau Action (2) hebt gereden, noteer ook de namen van meerijdende uitzendkrachten op het werkbriefje! In de laatste kolom vul je het aantal gereden kilometers per dag in. Vergeet niet je naam, personeelsnummer en de juiste weeknr. in te vullen!  Wekelijks, uiterlijk dinsdag voor 12.00u inleveren! Te laat inleveren heeft gevolgen voor het tijdig uitbetalen van je salaris.

 3. Ziekte / Herstel

3.1 Hoe meld ik me ziek?

Je dient je voor 10.00u telefonisch ziek te melden bij Uitzendbureau Action, tel.nr: 0113-226673 en bij een van de planners/contactpersonen.

3.2 Hoe meld ik me beter?

Ben je beter? Dan kun je jezelf via internet betermelden met de betermelder. Om in te loggen heb je jouw DigiD inlogcode nodig. Heb je nog geen inlogcode? Vraag deze dan aan op www.digid.nl . Ook kun je jezelf telefonisch betermelden via 088-8982040. Hiervoor heb je jouw burgerservicenummer (BSN) nodig. Je kunt de betermeldlijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken. Het is belangrijk dat je op tijd doorgeeft dat je beter bent. Doe je dit niet, dan moet je in de meeste gevallen de te veel betaalde uitkering terugbetalen. Je kunt ook een boete krijgen. Meld jezelf beter bij je intercedent. Doe dit vóór 10 uur ‘s ochtends. Als je het werk wat je had vóór je ziekte niet kunt hervatten, gaan we op zoek naar een vervangende baan.

3.3 Heb ik recht op zwangerschapsuitkering?

Zwangerschap valt officieel onder ziekte. De periode van het verlof is 16 weken, waarbij het UWV een zwangerschapsuitkering betaald van 100% van jouw laatstverdiende loon. Ben je zwanger? Neem dan direct contact met ons op.

4.Vakantie en verlof

4.1 Wat zijn reserveringen?

Reserveringen bestaan uit:

  • vakantiegeld: 8 % van gewerkte bruto basissalaris.
  • vakantiedagen: doorbetaalde vakantiedagen bouw je op; ieder gewerkt uur wordt er een bedrag voor je gereserveerd. Werk je gedurende het hele jaar door 40 uur in de week, dan heb je op jaarbasis recht op 24 vakantiedagen. Als je minder werkt, heb je recht op een evenredig deel aan vakantiedagen.
  • kortverzuim: 0,6% van gewerkte basisloon, eventueel gebruiken als je naar de dokter of tandarts moet.
  • feestdagen: 1,72% van het gewerkte basisloon. Als je vrij hebt op een doordeweekse algemeen erkende feestdag, krijg je op aanvraag, loon uitbetaald. Uiteraard als je voldoende reserveringen hebt opgebouwd!

Als je stopt met werken voor Uitzendbureau Action worden de reserveringen na 4 weken uitbetaald.

 4.2 Hoeveel vrije dagen bouw ik op?

Als uitzendkracht bouw je per gewerkte uur rechten op voor vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 24 vakantiedagen per jaar. Wanneer je vakantiedagen wil opnemen, moet je dit van tevoren overleggen met Uitzendbureau Action. Je kunt je vakantiedagen laten uitbetalen door middel van het invullen van het werkbriefje!

 4.3 Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld uitbetaald?

Uitzendbureau Action betaalt de vakantiegelden 2 keer in het jaar, in juni en in december (op aanvraag) uit.

5. Wat houdt het fasensysteem in?

5.1 Fase 1

Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren in de week je werkt. In fase 1 geldt het uitzendbeding: als je niet werkt, ontvang je geen loon! Daarna ga je naar fase 2.

5.2 Fase 2

Deze duurt 104 gewerkte weken. Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing.

 5.3 Fase 3

In fase 3 ga je een uitzendovereenkomst aan voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt 52 kalenderweken.

Je kunt in deze periode maximaal vier contracten aangaan voor bepaalde tijd, waarin je recht hebt op loondoorbetaling. Dit houdt in dat jouw loon wordt doorbetaald bij o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk.

 5.4 Fase 4

Hier ga je een uitzendovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Dit is een “vast contract” zonder einddatum. Ook in deze fase heb je recht op doorbetaling.

 5.5 Onderbreking en terugval

Fase 1, 2 en 3

Ga je na een onderbreking van 26 weken of langer weer werken via Uitzendbureau Action? De telling begint dan opnieuw vanaf het begin van fase 1. Zit je in fase 3 en heb je 3 maanden of langer niet gewerkt dan val je terug naar het begin van fase 3.

6. Studenten en scholieren

6.1 Vanaf welke leeftijd mag ik werken?

Via uitzendbureau Action mag je vanaf 16 jaar werken.

6.2 Wat voor werk mag ik doen?

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met bestrijdingsmiddelen of andere gevaarlijke stoffen. Bovendien mag het werk hen niet verhinderen om naar school te gaan. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die werknemers van 16 en 17 jaar wel mogen verrichten, maar dan uitsluitend onder deskundig toezicht. Klik hier voor meer info.

 7. Pensioen

7.1 Bouw ik pensioen op?

Wanneer je 26 weken voor Uitzendbureau Action hebt gewerkt, start je met het opbouwen van pensioen via het pensioenfonds StiPP. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent.

8. Stoppen met werken

8.1 Ik wil stoppen met werken, wat moet ik doen?

Wanneer je je werkzaamheden wenst te beëindigen, dan vragen wij dat zo snel mogelijk te melden. Je neemt in zo’n geval contact op met Uitzendbureau Action.

9. Overige informatie

9.1 Wet op de Identificatieplicht

Op grond van de Wet op de Identificatieplicht moet je zowel bij indiensttreding als gedurende de periode dat je voor Uitzendbureau Action werkzaam bent, te allen tijde een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, dus ook op de werkplek.

Bij indiensttreding dien je een geldig identiteitsbewijs te tonen waarop jouw nationaliteit vermeld staat. Dit zijn paspoort, Europese identiteitskaart, buitenlands paspoort met verblijfsvergunning, verblijfsdocument, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort (een rijbewijs is hier niet voldoende). Aan de hand van deze documenten kan Uitzendbureau Action zien of je inderdaad mag werken. Vanzelfsprekend dien je te beschikken over een geldig identiteitsbewijs. Zorg ervoor dat je deze altijd bij je hebt.